• Admin

Find out why Ride Engine is the BEST harness for kiteboarding.


[EN]

If you haven’t heard about the Ride Engine harness you are definitely missing out! It is the best harness on the market right now, and not only because it comes in all fancy colours, but also because of all its amazing features.

Ride Engine hard shell harness was invented to create a better support for Your back when kiteboarding The hard shell is installed from the buckle to the buckle around your back. Thus when you are being pulled by a kite, the harness will take the impact and protect your back. In contrary to a regular soft shell harnesses that might press on your back in different spots creating uncomfortable filling when riding.

🇵🇱[PL]

Jeżeli jesz­cze nie sły­sza­łeś o tra­pe­zie Ride Engine, to dużo Cię omija. Tra­pezy Ride Engine są obec­nie naj­bar­dziej pożą­dane w świe­cie kite­bo­ar­dingu dzięki tech­no­lo­gii hard shell oraz mniej­szego roz­miaru pozwa­la­ją­cego na więk­szą swo­bodę ruchów. Hard shell można prze­tłu­ma­czyć jako twarda sko­rupa tra­pezu, która chroni krę­go­słup przed sil­nymi pocią­gnię­ciami latawca. Obu­dowa jest umiesz­czona od zapię­cia do zapię­cia z tyłu pleców, dzięki czemu roz­pra­sza siłę latawca rów­no­mier­nie na cały tra­pez, dzięki czemu zapo­biega BÓLOM ple­ców. W odróż­nie­niu od zwy­kłych tra­pezów skon­stru­owa­nych z mięk­kich mate­ria­łów, które nie rów­no­mier­nie uci­skają na nasze plecy. Mniej­szy i węż­szy roz­miar tra­pezu to nie tylko kom­fort pod­czas pły­wa­nia, ale rów­nież pod­czas ewo­lu­cji nie będzie nam prze­szka­dzał.

[EN]

The new 2019 model as many new feature that are making this harness the best one on the market. Apart the hard shell, and sick colour ways it has

✔️ A fusion Foam that doesn’t rub the body when riding without a wetsuit

✔️It has a new velcro does’t grab on your shirt and doesn’t wreck your clothes.

✔️Updated closure system that keeps the hook attached to the body through out the entire session which is a very important when you are riding along. ✔️Lumbar Lock, ergonomically contoured shell, allows to fit perfectly to your back curve and stay in one place throughout the entire session.

The Ride Engine harness is available in two styles Elite Carbon and Prime. Also, you can customise it with different length hooks which you can choose based on your preferences and style of riding. There are 9 different hooks for 3 different types of activity (kiteboarding, windsurfing, and waveriding) as well as three different sizes (20cm, 25cm and 30.5cm).

🇵🇱[PL]

Nowe tra­pezy RE mają wiele nowych tech­no­lo­gii, które sprzy­jają kom­fortowi pły­wa­nia. ✔️ Rzep, nie przy­cze­pia się do ubrań. ✔️ Mięk­sze wykoń­cze­nie pozwala na kom­fortowe pły­wa­nie bez pianki. ✔️ Dopracowane zapięcie, utrzymuje hak przez całą sesję w jed­nym miej­scu. ✔️ Dodat­kowo, wygięty pro­fil ide­alne dopa­so­wa­nie do kształtu ple­ców nie podnosi się i jest bar­dzo kom­fortowy. Tra­pezy RE są dostępne w faj­nych kolo­rach i dwóch mode­lach Elite Car­bon i Prime. Do wyboru są także różne haki, które dobie­ramy do wła­snych pre­fe­ren­cji i stylu pły­wa­nia. Jest 9 haków do wyboru do trzech róż­nych aktyw­no­ści (kite­bo­ar­ding, wind­sur­fing, wave­ri­ding) oraz w trzech roz­miarach (20 cm, 25 cm i 30.5 cm).

[EN]

I selected the Elite Carbon infrared with medium length fixed hook spreader kite bar as it is the most suitable for freestyle and park riding as well as my body type. I don't really feel the harness surrounding my body when I do my tricks because is perfectly fits to my waist.

If you haven’t try this harness, you are definitely missing out. Test it out at your local kite shop to confirm my recommendation.

🇵🇱[PL]

Sama korzy­stam z modelu Elite Car­bon w kolo­rze INFRARED roz­miar XS oraz hak w roz­miarze M, Fix Hook KITE spre­ader bar. To jest naj­bar­dziej dopa­so­wany zestaw do mojego stylu pły­wa­nia (fre­estyle, fre­eride, big air, kite park) oraz mojej budowy ciała.

Mam nadzieje, że zachę­ci­łam Was do wypro­bo­wa­nia tego inno­wa­cyj­nego tra­pezu, dzięki któ­remu, będzie­cie mogli dłu­żej pły­wać, a Wasze plecy będą odcią­żone.

Prze­te­stuj­cie tra­pez u swo­jego lokal­nego dys­try­bu­tora, aby potwier­dzić moją reko­men­da­cje.

Photos: Alexander Lewis-Hughes and Ride Engine

more info: http://www.rideengine.com/

Follow IG @rideengine

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1hvYr1DuAuc

Cheers

Karolina


276 wyświetlenia

Offitial website of Karolina Winkowska

3x Freestyle Kiteboarding World Champion

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Karolina Winkowska © 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon